aica.lt

Tarptautinės dailės kritikų asociacijos
Lietuvos sekcija

Giedrė Jankevičiūtė

Giedre Jankeviciute
Prof. dr. Giedrė JANKEVIČIŪTĖ (g. 1960), dailės istorikė ir kritikė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, Vilniaus dailės akademijos profesorė. Tyrinėja XIX a. antros pusės – XX a. dailės istoriją, paskelbė straipsnių Lietuvos bei užsienio spaudoje, parengė dailės katalogų, albumų ir kitų leidinių, kuravo parodų Lietuvos muziejuose ir užsienio šalyse (Italijoje, Vokietijoje), surengė mokslo konferencijų, skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose. Išleido monografijas „Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940“ (Kaunas, 2003), „Lietuvos grafika / Graphic Art in Lithuania. 1918–1940“ (Vilnius, 2008), studiją „Po raudonąja žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941“ (2011) ir kt. Lietuvos dailės istorikų draugijos, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) ir Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 2009 m. pagrindinė tyrimų tema yra „Dailė ir dailės gyvenimas Lietuvoje 1939–1944 m.“

Giedrės Jankevičiūtės 2007–2012 m. svarbesnės publikacijos

I. Monografijos, mokslo studijos

Lietuvos grafika 1918–1940 / The Graphic Arts in Lithuania 1918–1940, Vilnius, 2008, 240 psl., 394 iliustrac., santrauka anglų k. ISBN 978-9955-9650-9-1

Po Raudonąja žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941 m. / Under the Red Star: Lithuanian Art in 1940–1941, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, 264 p., iliustrac., tekstas liet. ir anglų k., ISBN 978-9955-868-40-8

II. Mokslo straipsniai periodiniuose ir tęstiniuose leidiniuose

„Facing the New Myths: on Lithuanian Art in 1940–1941“, Meno istorija ir kritika / Art History and Criticism, vol. 3: Menas ir politika: Rytų Europos atvejai / Art and Politics: Case-studies from Eastern Europe, Kaunas: VDU leidykla, 2007, p. 26–36, ISSN 1822-455

„Lietuvos peizažas: vaizdinys ir vaizdas“, Naujasis židinys–Aidai, 2007, nr. 10, p. 439–442

„Lietuvių dailės draugija ne vien per nacionalinio atgimimo prizmę“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis: 2007 m., t. 12, Vilnius, 2009, p. 26–40, ISSN 1648-6706

„Dailė kaip propaganda: 1939–1941“, Darbai ir dienos, 2009, nr. 52, p. 121–139

Lietuva 1939–1944 m.: valdžios ženklai, Menotyra, 2009, nr. 3–4, p. 130–149

„Poster in Lithuania from 1900 till 1944“, Kunst- und Kulturgeschichte im Baltikum, Homburger Gespräch 2008, Heft 25, hrsg. L. O. Larson, Kiel, 2009, p. 141–154; interneto prieiga: http://www.martin-carl-boeckler-stiftung.de/Heft/25/komplett.pdf, žiūrėta 2009 12 15

Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje, kat., sudaryt. N. Markauskaitė, S. Maslauskaitė, Vilnius, 2009, ISBN 978-9955-415-91-6; G. Jankevičiūtė: tekstai p. 338, 341, 344, 345,346–350, 396–404

„Writing Art History of the Vanished States: Estonia, Latvia and Lithuania in the 1940s“, Kunstiteaduslikke Uurimusi (Studies on Art and Architecture), Tallinn, vol. 19, no 3-4, 2010, p. 86-104

„Apie Mikalojaus Vorobjovo monografijos Vilniaus menas (1940) skaitymą ir skaitytojus“, Acta Academiae Artium Vilnensis, vol. 54: Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai, Vilnius, 2010, p. 197–220. – ISBN 978-9955-854-95-1

„Constructing the National Identity: The Image of the Medieval Grand Duchy of Lithuania in Lithuanian Art from the 1920s to the 1990s“, Central Europe (London), vol. 8, no 2, 2010, p. 158–180

„From Paris to Kaunas: Neo-Traditionalism in Lithuanian Art of the 1930s“, Reinterpreting the Past. Traditionalist Artistic Trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and 1930s, ed. by Irena Kossowska, Warszawa, 2010, p. 105–120. – ISBN 9788389101969

„Žydų dailininkai tarpukario Lietuvos meninėje kultūroje“, Lietuvos istorijos studijos, t. 8: Abipusis pažinimas: lietuvių ir žydų kultūriniai saitai, sudaryt. J. Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Vilnius, 2010, p. 69–102. – ISSN 1822-4016, ISBN 978-9955-33-647-1

„Representing the Lithuanianness: the Artistic Legacy of Viktoras Petravičius (1906–1989)“, Centropa (New York), 2011, vol. 11, no 3, p. 180–194. – ISSN 1532-5563

„Vieno dokumento pėdsakais: Misiūnų ūkio meno vertybių 1940 m. aprašas ir jo perskaitymai“, Menotyra, 2011, nr. 4, p. 329–337. – ISSN 1392-1002

„Bažnytinė dailė nacių okupuotoje Lietuvoje“, Kunigas, sudaryt. P. Subačius, Vilnius: LKMA, 2011, p. 193–232. – ISBN 978-9986-592-66-2

„Intymizmas Antrojo pasaulinio karo Lietuvos dailėje“, Naujasis židinys-Aidai, 2011, nr. 4, p. 225–231. – ISSN 1392-6845

„Lietuvos meninio paveldo dalybos nacių okupacijos metais ir Mikalojaus Vorobjovo veikla“, Naujasis židinys-Aidai, 2012, nr. 5, p. 315–318. – ISSN 1392-6845

„Intimism in Lithuanian Art during the Second World War“, Dailės istorijos studijos / Art History Studies, vol. 5: Art and artistic life during the two world wars, sudaryt. G. Jankevičiūtė, L. Laučkaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 246–272. – ISSN 1822-2285, ISBN 978-9955-868-29-3

III. Mokslo straipsnių rinkinių, katalogų, aukštųjų mokyklų mokymo priemonių sudarymas

Skulptoriaus dosjė: Vladas Urbanavičius, sudaryt. ir tekstų aut. (su kitais) G. Jankevičiūtė, Vilnius-Kaunas: AICA, Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus, 2009. – 232 p., iliustrac. – ISBN 978-9955-471-23-3

Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai, sudaryt. G. Jankevičiūtė, Vilnius: Lietuvos dailės istorikų draugija, VDA leidykla, 2010. – ISBN 978-609-447-000-4

XX a. romantikas Vaclovas Kosciuška, parodos kat., sudaryt. G. Jankevičiūtė, Vilnius: LDM, 2011. – 80 psl., iliustrac. – ISBN 978-609-426-025-4

Illustrarium: Soviet Lithuanian Childrenʼs Book Illustration, ed. by G. Jankevičiūtė, Vilnius: International Cultural Programme Centre, 2011. – 174 p., iliustrac. – ISBN 978-609-8015-09-6

Dailės istorijos šaltiniai nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Antologija, sudaryt. G. Jankevičiūtė, Vilnius: VDA leidykla, 2012, 815 psl., ISBN 978-609-447-040-0

Ne vien grožis. Moters atvaizdas LAWIN kolekcijoje / More than just beauty. The image of woman in the LAWIN collection, katalogas su albumine dalimi, sudaryt. ir tekstų autorė G. Jankevičiūtė, Vilnius: LAWIN, 2012. – 326 psl., iliustrac. – ISBN 978-609-95084-4-3

Lentvario bažnyčia ir jos dekoras 1905–1943 / Kościół w Landwarowie i jego wystrój. 1905–1943 / The Lentvaris Church and Its Décor. 1905–1943, kat., sudaryt. G. Jankevičiūtė, Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2012. – 160 psl., iliustrac. – ISBN 978-609-95148-5-7